Salary Review Side Bar 2016

Salary Review Side Bar 2016

HOME › Salary Review Side Bar 2016

ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมมาจาก อัตราเงินเดือนปัจจุบันของกลุ่มคนทำงานประจำด้านไอทีสัญชาติไทยในบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารในการทำงานได้ในระดับดีถึงดีมาก

• “ประสบการณ์” อ้างอิงถึง จำนวนปีทั้งหมดที่ทำงานด้านไอที โดยไม่เจาะจงเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง

• “เงินเดือน” คือ เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนเท่านั้น หลายบริษัทมีการจ่ายโบนัสประจำปี อย่างน้อย 1 ปีหรือมากกว่านั้นตามผลงาน

• ผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพ หรือในบริษัทใหญ่จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ด้วย

• ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อาจมี รถยนต์หรือค่าค่าเดินทาง, Laptop และมือถือ

ผู้ประกอบการยังคงต้องการคนที่มีทักษะด้าน Java อย่างมาก ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่ง  Programmer หรือ Programmer/Analyst ฯลฯ และถ้าหากคนเหล่านั้นมีทักษะด้านภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 1 ภาษา จะดีอย่างมาก

...อีกเรื่องที่เราหวังว่าจะเห็นการเติบโตก็คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบริการทางการเงิน หรือ “Fintech”…

การสัญญาจ้างชั่วคราวแบบกำหนดเวลาที่แน่นอน (Fixed-term contracting) เป็นอีกทางเลือกของการจ้างงาน “แบบถาวร” (Permanent) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตทั้งในกลุ่มคนทำงานด้านไอทีและผู้ประกอบการ

What Year: