ISM NEWS

ชีวิต "รัก" ของเหล่าฟรีแลนซ์

HOMEISM NEWS › ชีวิต "รัก" ของเหล...
Thursday, November 12, 2015

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับชีวิตด้านความความรักในกลุ่มคนทำงานด้านไอที โดยได้ส่งแบบสำรวจเพื่อสอบถามคนไอทีที่อยู่ในฐานข้อมูล ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ, พนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ จำนวน 403 คน พบข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านความรักของคนทำงานสายไอทีที่มีต่อฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจ ทีมงานจึงรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยสรุปออกมาเป็น Infographic ด้านล่างนี้